Säkerhetsbesiktning – Egenkontroll

 

 

 Säkerhetsbesiktning och Egenkontroll av fritidsbåtar

Är Du BÅTFÖRARE är Du också BEFÄLHAVARE i Lagens mening, oavsett storleken på båt och har då ett ansvar enligt sjölagens 58§ att tillse att fartyget är sjövärdigt.

SBU och Skånes Båtförbund har för din hjälp, utbildat ett antal personer i medlemsklubbar till besiktningsmän, som alla har behörighet att utföra säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar, eller hjälpa till att utföra en Säkerhetskontroll enligt ”Egenkontroll” broschyren.

De flesta försäkringsbolag kräver, eller i vissa fall rekommenderar, att äldre båtar skall vara säkerhetsbesiktigade för att försäkring skall kunna tecknas.

Även om Du endast har Ansvarsförsäkringen på din båt kan det vara klokt att låta säkerhetsbesiktiga båten.

OBS att vissa bolag överhuvudtaget inte försäkrar träbåtar.

Säkerhetskontroll eller Säkerhetsbesiktning  är till för att medverka till en bättre sjösäkerhet genom att erbjuda fritidsbåtsägarna en periodisk frivillig kontroll eller besiktning av sina båtar.
Kontrollen/Besiktningen avser att fastställa om båten håller en godtagbar standard ur sjösäkerhetssynpunkt, samt om i besiktningsprotokollet redovisade delsystem och installationer är godtagbara ur säkerhetssynpunkt.

Som ett komplement har det därför tagits fram en broschyr ”Egenkontroll av fritidsbåt” för båtägarens årliga och regelbundna kontroll av sin båt.  Se vidare längre ner på denna sida.

Kontakta Din båtklubb för att få veta mer om hur Du skall gå tillväga för att på enklaste sätt få Din båt Säkerhetsbesiktigad

Du är också välkommen att kontakta mig, antingen per telefon eller e-post. Adress o telefon finner du på Hemsidan, om Du har frågor angående besiktningen eller egenkontroll av fritidsbåt

 Auktorisation  SBUgrafiskprofil2007[1].pdf - Adobe Reader

Besiktningsman har genomgått av Svenska Båtunionen, SBU, godkänd utbildning och  äger rätt att utföra besiktning samt utfärda besiktningsprotokoll enligt dessa bestämmelser.

Besiktningsmannen har ingen myndighetsfunktion utan skall ses som en servicefunktion för båtägaren.

Besiktningsmannen ger i samband med besiktningen praktiska råd om hur ev. fel kan avhjälpas.

Besiktningen inriktas i huvudsak på kontroll av funktioner som kan innebära risk för:

  • explosion
  • brand
  • sjunkning
  • personskada
Ansvarsförhållande

Ansvarsförhållandet mellan båtägare och besiktningsorganisationen, SBU, bygger på följande huvudpunkter:

  • Besiktning kan utföras på för bruk utrustad båt, på land eller sjösatt vid brygga.
  • Besiktningen avser båtens skick ur sjösäkerhets-synpunkt och ej dess värde
  • Båten skall, av den som begär besiktning, vara förberedd på lämpligt sätt.
  • Ingrepp i båten för att fastställa olika detaljers skick ur säkerhets-synpunkt sker efter båtägarens medgivande och på dennes ansvar.
  • Besiktningsorganisationen/Besiktningsmannen har ej ansvar för händelser som inträffar vid båtens brukande efter besiktningen.

För båtar försäkrade i Svenska Sjö rekommenderas att dessa Säkerhetsbesiktigas oavsett   Sv-Sjoålder. Det bör göras innan den blivit 25 år och sedan med 5 års intervall. Den frivilliga säkerhetsbesiktningen bidrar till ökad säkerhet i din båt. För att stimulera till flera besiktningar ger Svenska Sjö en rabatt på nästa års premie med 200 kr om säkerhetsbesiktning utförts under året. Om båten under innevarande 5-års period genomgått säkerhetsbesiktning reduceras grundsjälvrisken vid sjö-, slip-, eller brandskada med 1.000—

Säkerhetsbesiktningens giltighet kontrolleras vid inträffad skada.

 

Egenkontroll av fritidsbåt

Som ett komplement till ”Säkerhetsbesiktningen” finns nu också en broschyr som beskriver vad man som Båtägare ska tänka på och kontrollera regelbundet, s.k. ”Egenkontroll”. I broschyren finns även en praktisk checklista att använda. Denna ”Egenkontroll” kommer att utvecklas succesivt.
Broschyren hittar du här